https://mobirise.com/

Biroul Inspectie Comerciala si Protecţia Mediului

Biroul Inspectie Comerciala si Protecţia Mediului are ca scop asigurarea respectării normelor legale privind comertul si protecţia mediului pe raza municipiului Bacau.

Atribuţii principale :

Compartimentul Inspectie Comerciala are urmatoarele atributii:

a) acţionează pentru respectarea normelor legale privind desfăşurarea comerţului stradal şi a activităţilor comerciale, respectiv a condiţiilor şi a locurilor stabilite de autorităţile administraţiei publice locale;

b) verifică legalitatea activităţilor de comercializare a produselor desfăşurate de operatori economici, persoane fizice şi juridice autorizate şi producători particulari în pieţele agroalimentare, târguri şi oboare, precum şi respectarea prevederilor legale de către administratorii pieţelor agroalimentare;

c) verifică existenţa la locul de desfăşurare a activităţii comerciale a autorizaţiilor, a aprobărilor, a documentelor de provenienţă a mărfii, a buletinelor de verificare metrologică pentru cântare, a avizelor şi a altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale;

d) verifică respectarea normelor legale privind comercializarea obiectelor cu caracter religios;

e) verifică respectarea normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare şi a locurilor de comercializare a produselor din tutun şi a băuturilor alcoolice;

f) verifică respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizionare şi funcţionare al operatorilor economici;

g) identifică mărfurile şi produsele abandonate pe domeniul public sau privat al unităţii administrativ-teritoriale şi pe raza sectoarelor municipiului Bucureşti sau pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale ori a altor servicii/instituţii de interes local şi aplică procedurile legale de ridicare a acestora

h) verifică respectarea regulilor şi normelor de comerţ şi prestări de servicii stabilite prin acte normative în competenţa autorităţilor administraţiei publice locale;

i) cooperează şi acordă sprijin autorităţilor de control sanitar, de mediu şi de protecţie a consumatorilor în exercitarea atribuţiilor de serviciu specifice domeniului de activitate al acestora;

j) verifică respectarea obligaţiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afişarea preţurilor, a produselor comercializate şi a serviciilor şi sesizează autorităţile competente în cazul în care identifică nereguli;

k) verifică şi soluţionează, în condiţiile legii, petiţiile primite în legătură cu activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii desfăşurate în locuri publice cu încălcarea normelor legale;

l) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării atribuţiilor prevăzute la lit. a)-j), stabilite în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale.

 Compartimentul Protectia Mediului are urmatoarele atributii:

controlează modul de depozitare a deşeurilor menajere, industriale sau de orice fel ;

constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind protecţia mediului înconjurător;

identifică bunurile abandonate pe domeniul public şi aplică procedurile legale pentru ridicarea acestora;

participă la combaterea epizotiilor şi semnalizează serviciile de ecarisaj despre existenţa câinilor fără stăpân;

verifică în teren şi rezolvă problemele rezultate din sesizări şi audienţe în ceea ce priveşte buna gospodărire şi respectarea normelor de protecţie a mediului;

controlează modul de respectare a igienizării zonelor periferice şi a malurilor cursurilor de apă

controlează respectarea standardelor şi normelor legale referitoare la nivelul de zgomot şi poluare;

acordă avizele şi autorizaţiile prevăzute de lege pentru toate activităţile în domeniu;