mobirise.com

Fă parte din echipa noastră

ANUNT

Postat pe 14 Septembrie 2017 de Politia Locala Bacau


          POLIŢIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI BACĂU cu sediul în Bacău, str. I.L. Caragiale, nr. 2, în temeiul prevederilor art. 90 alin. (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 149 din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, anunță ocuparea prin transfer, la cerere, a următorului post vacant de funcționar public:

• Auditor, clasa I, grad profesional principal - Compartiment Audit Public Intern;

    Condiții de ocupare a postului: transfer la cerere de la altă instituție a administrației publice locale

    Condiții pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul:

• să fie funcționar public: Auditor, clasa I, grad profesional principal;

• să fie îndeplinite condițiile cerute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

• să nu fi suferit condamnări sau să fi fost sancționat disciplinar;

  Condiții specifice:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalență în științe economice;

- cunoașterea legislației în domeniu.

      Funcționarii publici interesați, care îndeplinesc condițiile menționate mai sus, vor depune la sediul Poliției Locale a Municipiului Bacău următoarele documente:

              1. Cerere de transfer la cerere,

              2. Curriculum vitae în format european, 

  3. Copie act identitate;

  4. Copie după diploma de licență;

  5. Acte doveditoare privind îndeplinirea condiției de numire în funcţia publică de auditor, clasa I, grad profesional principal la data depunerii cererii de transfer; adeverință eliberată de instituţia angajatoare sau decizia de numire din care să reiasă funcţia publică și gradul profesional deținut.

 Cererile de transfer se vor depune în termen de 20 de zile de la data publicării prezentului anunţ la sediu și pe site-ul web al instituției, până la data de 03.10.2017, ora 14.00.

În situația în care sunt depuse mai multe cereri de transfer, se va organiza interviu.

Data, locul și ora susținerii interviului se va afișa după 20 de zile de la publicarea prezentului anunț la sediu și pe site-ul web al instituției; informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0234/575978.


ANUNT
Postat pe 01 August 2017 de Politia Locala Bacau

        Poliţia Locală a Municipiului Bacău organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, peperioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuție vacantă:

 •  1post Expert, clasa I, grad profesional principal - Compartiment Achiziții Publice

    Condițiile specifice de participare la concurs sunt:

• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată,absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe economice sau juridice;

• vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice - minim 5 ani.Concursul constă în 3 etape succesive, după cum urmează: selecția dosarelor de înscriere, probascrisă și proba interviu. 

        În data de 21.08.2017, ora 10.00 va avea loc proba scrisă și în data de 24.08.2017 - proba interviu, lasediul Poliţiei Locale din Bacău, strada I.L. Caragiale, nr. 2.Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art.49, alin. (1) din HG nr. 611/2008 - pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea cariereifuncţionarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi se vor depune în termende 20 zile de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, partea a III-a, respectiv până la data de10.08.2017, ora 12.00, la sediul Poliţiei Locale din Bacău, strada I.L. Caragiale, nr. 2.Condiţiile generale de participare conform art. 54 din Legea 188/1999 - privind Statutulfuncționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt:

• are cetăţenia română şi domiciliul în România;

• cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

• are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

• are capacitate deplină de exerciţiu;

• are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

• îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

• îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

• nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

• nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

• nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

Condiții specifice suplimentare pentru ocuparea funcției publice de execuție:

• aviz medical cu menţiunea APT pentru funcţia publică de execuție - expert, obţinut în urma examenului medical de medicina muncii emis de o clinică de specialitate;

• aviz psihologic obţinut în vederea angajării, în care sunt precizate următoarele concluzii: APT PSIHOLOGIC pentru expert, la data susţinerii concursului, emis de un cabinet de specialitate în acest domeniu.

DOSARUL DE CONCURS VA CONŢINE 

ÎN MOD OBLIGATORIU URMĂTOARELE ACTE

a) Formularul de înscriere tip, care se pune la dispoziţie de către instituţie, în momentul înscrierii;  

b) Act de identitate (original şi copie); 

c) Certificat de naștere/căsătorie (original şi copie);

d) Diploma de studii şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări (original şi copie);

e) Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor, dobândite până la data de 31.12.2010 se probează cu carnetul de muncă (copie). Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor dobândite după data de 01.01.2011 se probează cu adeverinţe (original şi copie), eliberate conform formatului standard aprobat prin Ordinul nr. 192/2013 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;

f) Cazier judiciar în original; (se va specifica “pentru angajare”)

g) Adeverinţa medicală în original, de la medicul de familie în care să se specifice: „ nu este în evidenţă cu boli cronice neuropsihice şi alte tratamente”. 

h) Fisa medicala cu menţiunea APT pentru expert, obţinut în urma examenului medical de medicina muncii;

i) Aviz psihologic obţinut în vederea angajării, în care sunt precizate următoarele concluzii: APT PSIHOLOGIC pentru expert;

j) Fişa de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, după caz, recomandare (copie şi original) de la ultimul loc de muncă;

k) Declaraţie pe proprie răspundere care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică - se pune la dispoziţie de către instituţie, în momentul înscrierii;  

l) Curriculum vitae - model european.

    Toate originalele, cu excepţia cazierului, se vor înapoia, după ce se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, iar copia va rămâne la dosar.

Documentele se îndosariază într-un dosar cu şină, în ordinea enumerării de mai sus.

Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Poliţiei Locale a Municipiului Bacău - Compartimentul Resurse Umane.

Termenul de depunere al dosarului de înscriere: 10.08.2017, ora 12.00 (inclusiv).

Data afişării rezultatelor selecţiei dosarelor de înscriere: 17-18.08.2017. 

Detalii suplimentare privind condiţiile specifice, actele necesare pentru dosarul de înscriere şi bibliografia se pot obţine de la sediul Poliţiei Locale, din Bacău, strada I.L. Caragiale, nr. 2, telefon 0234/575978.

BIBLIOGRAFIE

pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacantă de:

- expert, clasa I, grad profesional Principal la 

Compartiment Achiziții Publice

• Legea nr. 188/1999-privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

• Legea nr. 7/2004-privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

• Legea nr. 155/2010 a Poliţiei Locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

• HG nr. 1332/2010-privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale;

• HCL nr. 11/2011- privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Locale a Municipiului Bacău, instituţie de interes local, rezultată prin reorganizarea Poliţiei Primăriei Municipiului Bacău, începând cu data de 01.02.2011, conform Legii nr. 155/2010; 

• Legea nr. 98/ 2016-privind achiziţiile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

• HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului- cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

• Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

• HG nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale;

• Legea nr. 101/2016-privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

ANUNT
Postat pe 27 Mai 2017 de Politia Locala Bacau

                    Poliţia Locală a Municipiului Bacău organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacantă:

    • 1post șef birou - Birou Siguranță Rutieră

    Condițiile specifice de participare la concurs sunt:

• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe administrative, juridice sau inginerești;

• studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;

• vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice - minim 2 ani;

    Concursul constă în 3 etape succesive, după cum urmează: selecția dosarelor de înscriere, proba scrisă și proba interviu. 

    În data de 26.06.2017, ora 10.00 va avea loc proba scrisă și în data de 28.06.2017 - proba interviu, la sediul Poliţiei Locale din Bacău, strada I.L. Caragiale, nr. 2.

    Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art. 49, alin. (1) din HG nr. 611/2008 - pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, partea a III-a, respectiv până la data de 16.06.2017, ora 12.00, la sediul Poliţiei Locale din Bacău, strada I.L. Caragiale, nr. 2.

    Condiţiile generale de participare conform art. 54 din Legea 188/1999 - privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt:

• are cetăţenia română şi domiciliul în România;

• cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

• are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

• are capacitate deplină de exerciţiu;

• are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

• îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

• îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

• nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a  intervenit reabilitarea;

• nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

• nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

     Condiții specifice suplimentare pentru ocuparea funcției publice de conducere:

• aviz medical cu menţiunea APT pentru funcţia publică de conducere de șef birou, obţinut în urma examenului medical de medicina muncii emis de o clinică de specialitate;

• aviz psihologic obţinut în vederea angajării, în care sunt precizate următoarele concluzii: APT PSIHOLOGIC pentru șef birou, la data susţinerii concursului, emis de un cabinet de specialitate în acest domeniu.

DOSARUL DE CONCURS VA CONŢINE  ÎN MOD OBLIGATORIU URMĂTOARELE ACTE

a) Formularul de înscriere tip, care se pune la dispoziţie de către instituţie, în momentul înscrierii;  

b) Act de identitate (original şi copie); 

c) Certificat de naștere/căsătorie (original şi copie);

d) Diploma de studii şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări (original şi copie);

e) Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor, dobândite până la data de 31.12.2010 se probează cu carnetul de muncă (copie). Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea  studiilor dobândite după data de 01.01.2011 se probează cu adeverinţe (original şi copie), eliberate conform formatului standard aprobat prin Ordinul nr. 192/2013 al Preşedintelui

Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;

f) Cazier judiciar în original; (se va specifica “pentru angajare”)

g) Adeverinţa medicală în original, de la medicul de familie în care să se specifice: „ nu este în evidenţă cu boli cronice neuropsihice şi alte tratamente”;

h) Fișă medicală cu menţiunea APT pentru șef birou, obţinut în urma examenului medical de medicina muncii;

i) Aviz psihologic obţinut în vederea angajării, în care sunt precizate următoarele concluzii: APT PSIHOLOGIC pentru șef birou;

j) Fişa de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau după caz, recomandare (copie şi original) de la ultimul loc de muncă;

k) Declaraţie pe proprie răspundere care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică - se pune la dispoziţie de către instituţie, în momentul înscrierii;  

l) Curriculum vitae - model european.

Toate originalele, cu excepţia cazierului, se vor înapoia, după ce se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, iar copia va rămâne la dosar. Documentele se îndosariază într-un dosar cu şină, în ordinea enumerării de mai sus. Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Poliţiei Locale a Municipiului Bacău -Compartimentul Resurse Umane. Termenul de depunere al dosarului de înscriere: 16.06.2017, ora 12.00 (inclusiv).

    Data afişării rezultatelor selecţiei dosarelor de înscriere: 21.06.2017.  Detalii suplimentare privind condiţiile specifice, actele necesare pentru dosarul de înscriere şi bibliografia se pot obţine de la sediul Poliţiei Locale, din Bacău, strada I.L. Caragiale, nr. 2, telefon 0234/575978.


                                                                                     BIBLIOGRAFIE

pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă de:

Șef Birou Siguranță Rutieră

• Legea nr. 188/1999 - privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

• Legea nr. 7/2004 - privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

• Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

• Legea nr. 155/2010 a poliției locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

• HG nr. 1332/2010 - privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale;

• HCL nr. 11/2011 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Locale a Municipiului Bacău, instituţie de interes local, rezultată prin reorganizarea Poliţiei Primăriei Municipiului Bacău, începând cu data de 01.02.2011, conform Legii nr. 155/2010; 

• OG nr. 2/2001 - privind regimul juridic al contravenţiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

• Legea nr. 61/1991 - pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

• OUG nr.195/2002 - privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

• HG nr.1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG nr.195/2002;

• OG nr. 27/2002 - privind reglementarea activității de soluționare a petiţiilor.


ANUNȚ

   Poliția Locală a Municipiului Bacău organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a următoarelor funcţii publice de execuție vacante din cadrul Biroului Ordine Publică și Evidența Persoanei:     

• 1 post poliţist local, clasa III, grad profesional principal, 

• 1 post poliţist local, clasa III, grad profesional superior, 

  Condiții specifice de participare la concurs: 

- studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, pentru gradul principal: 5 ani, pentru gradul superior: 9 ani;

- să îndeplinească condiţiile generale, prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999.

  Proba sportivă va avea loc în data de 21.04.2017, ora 10:00, proba scrisă în data de 25.04.2017, ora 10:00, iar proba interviu în data de 27.04.2017.                                  

                                 

     Condiţiile generale de participare conform art. 54 din Legea nr. 188/1999 - privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt:

       Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

• are cetăţenia română şi domiciliul în România;

• cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

• are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

• are capacitate deplină de exerciţiu;

• are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

• îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

• îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

• nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

• nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

• nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.


Condiții specifice suplimentare pentru ocuparea funcției publice de execuție de polițist local:

• aviz medical cu menţiunea APT pentru funcţia publică de execuţie de poliţist local, obţinut în urma examenului medical de medicina muncii emis de clinica cu care instituţia noastră are contract de prestări servicii în acest domeniu - GTL Medical Clinic Bacău;

• aviz psihologic obţinut în vederea angajării în care sunt precizate următoarele concluzii: APT PSIHOLOGIC pentru poliţist local, la data susţinerii concursului, emis de cabinetul cu care instituţia noastră are contract de prestări servicii în acest domeniu - Cabinet Individual Psihologie DR. TURCU IUSTINIAN;


DOSARUL DE CONCURS VA CONŢINE 

ÎN MOD OBLIGATORIU URMĂTOARELE ACTE


a) Formularul de înscriere tip, care se pune la dispoziţie de către instutiţie, în momentul înscrierii;  

b) Act de identitate (original şi copie); 

c) Certificat de naștere/căsătorie (original şi copie);

d) Diploma de studii şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări (original şi copie);

e) Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor, dobândite până la data de 31.12.2010 se probează cu carnetul de muncă (copie). Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor dobândite după data de 01.01.2011 se probează cu adeverinţe (original şi copie), eliberate conform formatului standard aprobat prin Ordinul nr. 192/2013 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;

f) Cazier judiciar în original; (se va specifica “pentru angajare”)

g) Fisa medicala cu menţiunea APT pentru poliţist local, obţinut în urma examenului medical de medicina muncii;

h) Aviz psihologic obţinut în vederea angajării în care sunt precizate următoarele concluzii:

 APT PSIHOLOGIC pentru poliţist local - cabinet individual de psihologie Dr. IUSTINIAN TURCU;

i) Fişa de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, după caz, recomandare (copie şi original) de la ultimul loc de muncă;

j) Declaraţie pe proprie răspundere care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;

k) Curriculum vitae - model european.

 Toate originalele, cu excepţia cazierului, se vor înapoia, după ce se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, iar copia va rămâne la dosar.                                     

  Documentele se îndosariază într-un dosar cu şină, în ordinea enumerării de mai sus.

  Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Poliţiei Locale a Municipiului Bacău - Compartimentul Resurse Umane. Termenul de depunere al dosarului de înscriere: 12.04.2017, ora 12.00.

  

BIBLIOGRAFIE

pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante din cadrul

 Biroului Ordine Publică și Evidența Persoanei:

• polițist local, clasa III, grad profesional principal

• polițist local, clasa III, grad profesional superior


 Constituția României;

 Hotărârea Consiliului Local nr. 11/2011 privind înfiinţarea Poliţiei Locale a Municipiului Bacău;

 Legea nr. 188/1999 - privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 Legea nr. 7/2004 - privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 Legea nr. 155/2010 - Poliției locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 HG nr. 1332/2010 - privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale;

 Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 OUG nr. 2/2001 - privind regimul juridic al contravenţiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 Legea nr. 61/1991 - pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 Legea nr. 17/1996 - privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor - Cap. 3, art. 46-52 uzul de armă;


Baremele la proba sportiva eliminatorie:   DESCARCAANUNȚ

        Poliția Locală a Municipiului Bacău organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a următoarelor funcţii publice de execuție vacante din cadrul Biroului Disciplina în Construcții:           

 2 posturi - Polițist Local, clasa I, grad profesional Principal

          Condiții specifice de participare la concurs:

• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe inginerești;

• vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice - minim 5 ani;

• să îndeplinească condiţiile generale, prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999.


 2 posturi - Polițist Local, clasa III, grad profesional Superior

           Condiții specifice de participare la concurs:

• studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;

• vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice - minim 9 ani;

• să îndeplinească condiţiile generale, prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999.


     Proba scrisă va avea loc în data de 21.04.2017, ora 10:00, iar interviul în data de 25.04.2017.                                  

                                 

     Condiţiile generale de participare conform art. 54 din Legea nr. 188/1999 - privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt:

       Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

• are cetăţenia română şi domiciliul în România;

• cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

• are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

• are capacitate deplină de exerciţiu;

• are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

• îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

• îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

• nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

• nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

• nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.Condiții specifice suplimentare pentru ocuparea funcției publice de execuție de polițist local:

• aviz medical cu menţiunea APT pentru funcţia publică de execuţie de poliţist local, obţinut în urma examenului medical de medicina muncii emis de clinica cu care instituţia noastră are contract de prestări servicii în acest domeniu - GTL Medical Clinic Bacău;

• aviz psihologic obţinut în vederea angajării în care sunt precizate următoarele concluzii: APT PSIHOLOGIC pentru poliţist local, la data susţinerii concursului, emis de cabinetul cu care instituţia noastră are contract de prestări servicii în acest domeniu - Cabinet Individual Psihologie DR. TURCU IUSTINIAN;


DOSARUL DE CONCURS VA CONŢINE 

ÎN MOD OBLIGATORIU URMĂTOARELE ACTE


a) Formularul de înscriere tip, care se pune la dispoziţie de către instutiţie, în momentul înscrierii;  

b) Act de identitate (original şi copie); 

c) Certificat de naștere/căsătorie (original şi copie);

d) Diploma de studii şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări (original şi copie);

e) Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor, dobândite până la data de 31.12.2010 se probează cu carnetul de muncă (copie). Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor dobândite după data de 01.01.2011 se probează cu adeverinţe (original şi copie), eliberate conform formatului standard aprobat prin Ordinul nr. 192/2013 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;

f) Cazier judiciar în original; (se va specifica “pentru angajare”)

g) Fisa medicala cu menţiunea APT pentru poliţist local, obţinut în urma examenului medical de medicina muncii;

h) Aviz psihologic obţinut în vederea angajării în care sunt precizate următoarele concluzii:

 APT PSIHOLOGIC pentru poliţist local - cabinet individual de psihologie Dr. IUSTINIAN TURCU;

i) Fişa de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, după caz, recomandare (copie şi original) de la ultimul loc de muncă;

j) Declaraţie pe proprie răspundere care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;

k) Curriculum vitae - model european.

 Toate originalele, cu excepţia cazierului, se vor înapoia, după ce se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, iar copia va rămâne la dosar.                                     

  Documentele se îndosariază într-un dosar cu şină, în ordinea enumerării de mai sus.

  Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Poliţiei Locale a Municipiului Bacău - Compartimentul Resurse Umane.

  Termenul de depunere al dosarului de înscriere: 10.04.2017, ora 12.00.

  

BIBLIOGRAFIE

pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție din cadrul Biroului Disciplină în Construcţii:

• polițist local, clasa I, grad profesional principal

• polițist local, clasa III, grad profesional superior 


 Legea nr. 188/1999 - privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 Legea nr. 7/2004 - privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 Legea nr. 155/2010 - Poliției locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 HG nr. 1332/2010 - privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale;

 OUG nr. 2/2001 - privind regimul juridic al contravenţiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 Legea nr. 50/1991 - privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 ORDINUL nr. 839/2009 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.


ANUNȚ

     Poliția Locală a Municipiului Bacău organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante din cadrul Compartimentului Administrativ:

• îngrijitor (femeie de serviciu) - 1 post;


 Condiţiile specifice de participare la concurs:

• nivelul studiilor: studii generale (minimum şcoală generală de 8 clase);

• vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu se solicită.


Concursul se va desfășura astfel:

• 04 aprilie 2017, ora 12.00, termenul limită de depunere a dosarelor;

• 12 aprilie 2017, ora 10:00: proba practică; 

• 13 aprilie 2017, ora 10:00: proba interviu;


Condiţiile generale de participare conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr. 286 din 23 martie 2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt:

 a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

 b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

 c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

 d) are capacitate deplină de exercițiu;

 e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

 f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

 g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.  


Condiții specifice suplimentare pentru ocuparea funcției contractuale de execuție:

• aviz medical cu menţiunea APT pentru funcţia contractuală de execuţie de îngrijitor, obţinut în urma examenului medical de medicina muncii emis de clinica cu care instituţia noastră are contract de prestări servicii în acest domeniu - GTL Medical Clinic Bacău;

• aviz psihologic obţinut în vederea angajării în care sunt precizate următoarele concluzii: APT PSIHOLOGIC pentru îngrijitor, la data susţinerii concursului, emis de cabinetul cu care instituţia noastră are contract de prestări servicii în acest domeniu - Cabinet Individual Psihologie DR. TURCU IUSTINIAN;


DOSARUL DE CONCURS VA CONŢINE 

ÎN MOD OBLIGATORIU URMĂTOARELE ACTE


a) Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice organizatoare;  

b) Act de identitate (original şi copie); 

c) Certificat de naștere/căsătorie (original şi copie);

d) Diploma de studii şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări (original şi copie);

e) Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor, dobândite până la data de 31.12.2010 se probează cu carnetul de muncă (copie). Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor dobândite după data de 01.01.2011 se probează cu adeverinţe (original şi copie), eliberate conform formatului standard aprobat prin Ordinul nr. 192/2013 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;

f) Cazier judiciar în original; (se va specifica “pentru angajare”)

g) Fisa medicala cu menţiunea APT pentru îngrijitor, obţinut în urma examenului medical de medicina muncii;

h) Aviz psihologic obţinut în vederea angajării în care sunt precizate următoarele concluzii:

 APT PSIHOLOGIC pentru îngrijitor - cabinet individual de psihologie Dr. IUSTINIAN TURCU;

i) Fişa de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, după caz, recomandare (copie şi original) de la ultimul loc de muncă;

j) Declaraţie pe proprie răspundere care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;

k) Curriculum vitae - model european.

 Toate originalele, cu excepţia cazierului, se vor înapoia, după ce se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, iar copia va rămâne la dosar.                                     

  Documentele se îndosariază într-un dosar cu şină, în ordinea enumerării de mai sus.

  Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Poliţiei Locale a Municipiului Bacău - Compartimentul Resurse Umane.

  Termenul de depunere al dosarului de înscriere: 04.04.2017, ora 12.00.

  

  Detalii suplimentare privind condiţiile specifice de concurs se pot obţine la sediul Poliției Locale a Municipiului Bacău, din Bacău, str. I.L. Caragiale, nr. 2, telefon 0234/575978.


ANUNȚ

Poliția Locală a Municipiului Bacău organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a următoarei funcţii publice de execuție vacante din cadrul Biroului Analiză și Proceduri:

            

 1 post - Polițist Local, clasa I, grad profesional Debutant

                          Condiții specifice de participare la concurs:

• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe juridice;

• să îndeplinească condiţiile generale, prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999.


       Proba scrisă va avea loc în data de 21.04.2017, ora 10:00, iar interviul în data de 25.04.2017.                                  

                                 

       Condiţiile generale de participare conform art. 54 din Legea nr. 188/1999 - privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt:

       Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

• are cetăţenia română şi domiciliul în România;

• cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

• are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

• are capacitate deplină de exerciţiu;

• are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

• îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

• îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

• nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

• nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

• nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.


Condiții specifice suplimentare pentru ocuparea funcției publice de execuție de polițist local:

• aviz medical cu menţiunea APT pentru funcţia publică de execuţie de poliţist local, obţinut în urma examenului medical de medicina muncii emis de clinica cu care instituţia noastră are contract de prestări servicii în acest domeniu - GTL Medical Clinic Bacău;

• aviz psihologic obţinut în vederea angajării în care sunt precizate următoarele concluzii: APT PSIHOLOGIC pentru poliţist local, la data susţinerii concursului, emis de cabinetul cu care instituţia noastră are contract de prestări servicii în acest domeniu - Cabinet Individual Psihologie DR. TURCU IUSTINIAN;


DOSARUL DE CONCURS VA CONŢINE 

ÎN MOD OBLIGATORIU URMĂTOARELE ACTE


a) Formularul de înscriere tip, care se pune la dispoziţie de către instutiţie, în momentul înscrierii;  

b) Act de identitate (original şi copie); 

c) Certificat de naștere/căsătorie (original şi copie);

d) Diploma de studii şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări (original şi copie);

e) Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor, dobândite până la data de 31.12.2010 se probează cu carnetul de muncă (copie). Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor dobândite după data de 01.01.2011 se probează cu adeverinţe (original şi copie), eliberate conform formatului standard aprobat prin Ordinul nr. 192/2013 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;

f) Cazier judiciar în original; (se va specifica “pentru angajare”)

g) Fisa medicala cu menţiunea APT pentru poliţist local, obţinut în urma examenului medical de medicina muncii;

h) Aviz psihologic obţinut în vederea angajării în care sunt precizate următoarele concluzii:

 APT PSIHOLOGIC pentru poliţist local - cabinet individual de psihologie Dr. IUSTINIAN TURCU;

i) Fişa de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, după caz, recomandare (copie şi original) de la ultimul loc de muncă;

j) Declaraţie pe proprie răspundere care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

k) Curriculum vitae - model european.

 Toate originalele, cu excepţia cazierului, se vor înapoia, după ce se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, iar copia va rămâne la dosar.                                     

  Documentele se îndosariază într-un dosar cu şină, în ordinea enumerării de mai sus.

  Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Poliţiei Locale a Municipiului Bacău - Compartimentul Resurse Umane.

  Termenul de depunere al dosarului de înscriere: 10.04.2017, ora 12.00.

  

BIBLIOGRAFIE

pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante din cadrul

 Biroului Analiză și Proceduri:

• polițist local, clasa I, grad profesional debutant


 Legea nr. 188/1999 - privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 Legea nr. 7/2004 - privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 Legea nr. 155/2010 - Poliției locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 HG nr. 1332/2010 - privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale;

 Hotărârea Consiliului Local nr. 11/2011 privind înfiinţarea Poliţiei Locale a Municipiului Bacău;

 Legea nr. 677/2001 - pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

ANUNT TRANSFER LA CERERE

      POLIŢIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI BACĂU cu sediul în Bacău, str. I.L. Caragiale, nr. 2, în temeiul prevederilor art. 90 alin. (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare coroborate cu prevederile art. 149 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, anunță ocuparea prin transfer la cerere a următorului post de funcționar public de execuție vacant:

• poliţist local, clasa III, grad profesional superior la Biroul Ordine Publică și Evidența Persoanei;

Condiții generale:

  - să fie funcționar public, având aceeași clasă și grad profesional;

  - să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  - să nu aibă condamnări sau să fie sancționat disciplinar;

 Condiții specifice:

- studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;

- cunoașterea legislației în domeniu.

   NOTĂ:      

    „ Transferul la cerere se face într-o funcţie publică de aceeaşi categorie, clasă şi grad profesional sau într-o funcţie publică de nivel inferior, în urma aprobării cererii de transfer a funcţionarului public de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice la care se solicită transferul, în acest caz, transferul poate avea loc între instituţii publice locale”.

     Funcționarii publici interesați, care îndeplinesc condițiile menționate mai sus, vor depune la Compartimentul Resurse Umane, din cadrul Poliției Locale a Municipiului Bacău în termen de 20 de zile de la data afişării prezentului anunţ (până la data de 23.03.2017 - ora 10.00), următoarele documente:

              1. Cerere de transfer la cerere,

              2. Curriculum vitae, 

              3. Copie după actul administrativ din care să reiasă funcţia publică ocupată de candidat şi instituţia angajatoare,

              4. Cazier judiciar.

                                                                                ANUNT TRANSFER LA CERERE

Nr. 935/03.02.2017

ANUNŢ privind ocuparea unei funcţii publice de execuție vacante prin transfer la cerere

POLIŢIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI BACĂU cu sediul în Bacău, str. I.L. Caragiale, nr. 2, în temeiul prevederilor art. 90 alin. (5) din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare coroborate cu prevederile art. 149 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, anunță ocuparea prin transfer la cerere a următoarelor posturi de funcționari publici de execuție vacante:

poliţist local, clasa I, grad profesional asistent la Biroul Ordine Publică și Evidența Persoanei;

poliţist local, clasa III, grad profesional asistent la Biroul Inspecție Comercială și Protecția Mediului - Compartiment Inspecție Comercială.

            Condiții generale:

- să fie funcționar public, având aceeași clasă și grad profesional;

- să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- să nu aibă condamnări sau să fie sancționat disciplinar;

            Condiții specifice:

- studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat - pentru postul de poliţist local, clasa III, grad profesional asistent;

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalență - pentru postul de poliţist local, clasa I, grad profesional asistent;

- cunoașterea legislației în domeniu.

            NOTĂ:

" Transferul la cerere se face într-o funcţie publică de aceeaşi categorie, clasă şi grad profesional sau într-o funcţie publică de nivel inferior, în urma aprobării cererii de transfer a funcţionarului public de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice la care se solicită transferul, în acest caz, transferul poate avea loc între instituţii publice locale". 

Funcționarii publici interesați, care îndeplinesc condițiile menționate mai sus, vor depune la Compartimentul Resurse Umane, din cadrul Poliției Locale a Municipiului Bacău în termen de 20 de zile de la data afişării prezentului anunţ (până la data de 23.02.2017 - ora 10.00), următoarele documente:

1. Cerere de transfer la cerere,

2. Curriculum vitae,

3. Copie a actului administrativ din care să reiasă funcţia publică ocupată de candidat şi instituţia angajatoare,

4. Cazier judiciar.

                                                                                         ANUNT CONCURS

        Poliţia Locală a Municipiului Bacău organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată a următoarelor funcţii publice de execuție vacante:

        Biroul Disciplina în Construcții

        2 posturi - Polițist Local, clasa I, grad profesional Principal

Condiții specifice de participare la concurs:

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe inginerești;

vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice - minim 5 ani;

    -să îndeplinească condiţiile generale, prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999.

        1 post - Polițist Local, clasa III, grad profesional Superior

        Condiții specifice de participare la concurs:

studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;

vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice - minim 9 ani;

    -să îndeplinească condiţiile generale, prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999

OMFP nr. 2861/2009 - pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor propri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

    Compartiment Financiar Contabilitate 

    1 post - Consilier, clasa I, grad profesional Asistent

    Condiții specifice de participare la concurs:

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe economice;

vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice - 1 an;

să îndeplinească condiţiile generale, prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999.


       Proba scrisă va avea loc în data de 13.02.2017, ora 10:00, iar interviul în data de 16.02.2017.

    Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art. 49, alin. (1) din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul instituţiei din Bacău, str. I.L. Caragiale, nr. 2, respectiv până în data de 03.02.2017, ora 12.00.

    Detalii suplimentare privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs se pot obţine la sediul Poliției Locale a Municipiului Bacău, din Bacău, str. I.L. Caragiale, nr. 2, telefon 0234/575978.

    Condiţiile generale de participare conform art. 54 din Legea nr. 188/1999 - privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt: 

Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

ANUNT CONCURS

Poliţia Locală a Municipiului Bacău organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată a următoarelor funcţii publice de execuție vacante:

• Biroul Disciplina în Construcții

• 2 posturi - Polițist Local, clasa I, grad profesional Principal

     Condiții specifice de participare la concurs:

• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe inginerești;

• vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice - minim 5 ani;

• -să îndeplinească condiţiile generale, prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999.

• 1 post - Polițist Local, clasa III, grad profesional Superior

    Condiții specifice de participare la concurs:

• studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;

• vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice - minim 9 ani;

• -să îndeplinească condiţiile generale, prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999

• are cetăţenia română şi domiciliul în România;

• cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

• are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

• are capacitate deplină de exerciţiu;

• are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

• îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

• îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

• nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

• nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

• nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

    Condiții specifice suplimentare pentru ocuparea funcției publice de execuție de polițist local, respectiv consilier:

aviz medical cu menţiunea APT pentru funcţia publică de execuţie de poliţist local/consilier, obţinut în urma examenului medical de medicina muncii emis de clinica cu care instituţia noastră are contract de prestări servicii în acest domeniu - GTL Medical Clinic Bacău;

aviz psihologic obţinut în vederea angajării în care sunt precizate următoarele concluzii: APT PSIHOLOGIC pentru poliţist local/consilier, la data susţinerii concursului, emis de cabinetul cu care instituţia noastră are contract de prestări servicii în acest domeniu - Cabinet Individual Psihologie DR. TURCU IUSTINIAN;

DOSARUL DE CONCURS VA CONŢINE

ÎN MOD OBLIGATORIU URMĂTOARELE ACTE:

Formularul de înscriere tip, care se pune la dispoziţie de către instutiţie, în momentul înscrierii;

Act de identitate (original şi copie);

Certificat de naștere/căsătorie (original şi copie);

Diploma de studii şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări (original şi copie);

Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor, dobândite până la data de 31.12.2010 se probează cu carnetul de muncă (copie). Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor dobândite după data de 01.01.2011 se probează cu adeverinţe (original şi copie), eliberate conform formatului standard aprobat prin Ordinul nr. 192/2013 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;

Cazier judiciar în original; (se va specifica "pentru angajare")

Fisa medicala cu menţiunea APT pentru poliţist local/consilier, obţinut în urma examenului medical de medicina muncii;

Aviz psihologic obţinut în vederea angajării în care sunt precizate următoarele concluzii:

APT PSIHOLOGIC pentru poliţist local/ consilier - cabinet individual de psihologie Dr. IUSTINIAN TURCU

Fişa de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, după caz, recomandare (copie şi original) de la ultimul loc de muncă;

Declaraţie pe proprie răspundere care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Curriculum vitae - model european.

Toate originalele, cu excepţia cazierului, se vor înapoia, după ce se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, iar copia va rămâne la dosar.

Documentele se îndosariază într-un dosar cu şină, în ordinea enumerării de mai sus.

Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Poliţiei Locale a Municipiului Bacău - Compartimentul Resurse Umane.

Termenul de depunere al dosarului de înscriere: 03.02.2017, ora 12.00.   

            BIBLIOGRAFIE 

pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție din cadrul Biroului Disciplină în Construcţii:

polițist local, clasa I, grad profesional principal

polițist local, clasa III, grad profesional superior

Legea nr. 188/1999 - privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 7/2004 - privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea 155/2010 - Poliției locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HG nr. 1332/2010 - privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale;

OUG nr. 2/2001 - privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 50/1991 - privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

            BIBLIOGRAFIE 

pentru ocuparea funcției publice de execuție din cadrul Compartimentului Financiar Contabilitate:

consilier, clasa I, grad profesional asistent

Legea nr. 188/1999 - privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 7/2004 - privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea 155/2010 - Poliției locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 215/2001 - privind Administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 82/1991 - a Contabilității, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 273/2006 - privind Finanțele publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 500/2002 - privind Finanțele publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

OG nr. 119/1999 - privind Controlul intern şi controlul financiar preventiv;

OMFP nr. 923/2014 - pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 227/2015 - privind Codul fiscal, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

OMFP nr. 1792/2002 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale,

republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

OMFP nr. 2861/2009 - pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor propri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

                                                                                        ANUNT CONCURS

Poliţia Locală a Municipiului Bacău organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante:

Șef Birou - Birou Dispecerat și Administrare Obiective

Condițiile specifice de participare la concurs sunt:

studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe inginerești;

studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;

vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice - minim 2 ani.

Concursul constă în 3 etape succesive, după cum urmează: selecția dosarelor de înscriere, proba scrisă și interviu.

În data de 25.01.2017, ora 10.00 va avea loc proba scrisă și în data de 27.01.2017 - interviul, la sediul Poliţiei Locale a Municipiului Bacău din Bacău, strada I.L. Caragiale, nr. 2.

studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe inginerești;

studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;

vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice - minim 2 ani.

Concursul constă în 3 etape succesive, după cum urmează: selecția dosarelor de înscriere, proba scrisă și interviu.

În data de 25.01.2017, ora 10.00 va avea loc proba scrisă și în data de 27.01.2017 - interviul, la sediul Poliţiei Locale a Municipiului Bacău din Bacău, strada I.L. Caragiale, nr. 2.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art. 49, alin. (1) din HG nr. 611/2008 - pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, partea a III-a, respectiv până la data de 16.01.2017, ora 16.00, la sediul Poliţiei Locale a Municipiului Bacău din Bacău, strada I.L. Caragiale, nr. 2.

Detalii suplimentare privind condiţiile specifice, actele necesare pentru dosarul de înscriere şi bibliografia se pot obţine de la sediul Poliţiei Locale a Municipiului Bacău, din Bacău, strada I.L. Caragiale, nr. 2, telefon 0234/575978.

 Condiţiile generale de participare conform art. 54 din Legea 188/1999 - privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, sunt:

Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

are cetăţenia română şi domiciliul în România;

cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

are capacitate deplină de exerciţiu;

are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

DOSARUL DE CONCURS VA CONŢINE ÎN MOD OBLIGATORIU URMĂTOARELE ACTE:

Formularul de înscriere tip, care se pune la dispoziţie de către instutiţie, în momentul înscrierii;

Act de identitate (original şi copie);

Certificat de naștere/căsătorie (original şi copie);

Diploma de studii şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări (original şi copie);

Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor, dobândite până la data de 31.12.2010 se probează cu carnetul de muncă (copie). Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor dobândite după data de 01.01.2011 se probează cu adeverinţe (original şi copie), eliberate conform formatului standard aprobat prin Ordinul nr. 192/2013 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;

Cazier judiciar în original; (se va specifica "pentru angajare")

Adeverinţa medicală în original, de la medicul de familie în care să se specifice: " nu este în evidenţă cu boli cronice neuropsihice şi alte tratamente".

Fişa de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, după caz, recomandare (copie şi original) de la ultimul loc de muncă;

Declaraţie pe proprie răspundere care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Curriculum vitae - model european

Toate originalele, cu excepţia cazierului, se vor înapoia, după ce se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, iar copia va rămâne la dosar.

Documentele se îndosariază într-un dosar cu şină, în ordinea enumerării de mai sus.

Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Poliţiei Locale a Municipiului Bacău - Compartimentul Resurse Umane.

Termenul de depunere al dosarului de înscriere: 16.01.2017, ora 16.00 (inclusiv).

Data afişării rezultatelor selecţiei dosarelor de înscriere: 23.01.2017.

Detalii suplimentare privind condiţiile specifice, actele necesare pentru dosarul de înscriere şi bibliografia se pot obţine de la sediul Poliţiei Locale a Municipiului Bacău, din Bacău, strada I.L. Caragiale, nr. 2, telefon 0234/575978.

BIBLIOGRAFIE

pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă de:

Șef Birou Dispecerat și Administrare Obiective

Legea nr. 188/1999 - privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 7/2004 - privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 215/2001 - privind Administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 155/2010 - Poliției locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HG nr. 1332/2010 - privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a Poliției locale;

HCL nr. 11/2011 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Locale a Municipiului Bacău, instituţie de interes local, rezultată prin reorganizarea Poliţiei Primăriei Municipiului Bacău, începând cu data de 01.02.2011, conform Legii nr. 155/2010, cu modificările şi completările ulterioare;

OUG nr. 2/2001 - privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 333/2003 - privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

                                                                                            ANUNŢ CONCURS

Privind ocuparea unei funcţii publice de executie vacante prin transfer la cerere

POLIŢIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI BACĂU cu sediul in bulevardul Unirii, nr. 13, din Municipiul Bacău, in temeiul prevederilor art. 90 alin. (5) din Legea nr. 188/1999, privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare coroborate cu cele ale art. 149 din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, anunta ocuparea prin transfer la cerere a urmatorului post de functionar public de executie vacant:

• poliţist local, clasa III, grad profesional asistent la Biroul Ordine Publica si Evidenta Persoanei

Conditii generale:

- sa fie functionar public, avand aceeasi clasa, grad profesional;

- sa indeplineasca conditiile prevazute la art.54 din Legea 188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- sa nu fi suferit condamnari sau sa fi fost sanctionat disciplinar;

Conditii specifice:

- studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;

- cunoasterea legislatiei in domeniu;

NOTĂ:

" Transferul la cerere se face într-o funcţie publică de aceeaşi categorie, clasă şi grad profesional sau într-o funcţie publică de nivel inferior, în urma aprobării cererii de transfer a funcţionarului public de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice la care se solicită transferul, în acest caz, transferul poate avea loc între instituţii publice locale".

Functionarii publici interesati, care indeplinesc conditiile mentionate mai sus, vor depune la Compartimentul Resurse Umane, din cadrul Politiei Locale a Municipiului Bacau în termen de 20 de zile de la data afişării prezentului anunţ (până la data de 21.04. 2015 - ora 10.00), următoarele documente:

1. cerere de transfer la cerere

2. curriculum vitae

3. copie a actului administrativ din care să reiasă funcţia publică ocupată de candidat şi instituţia angajatoare (sau după caz, adeverinţă).

                                                                      Anunt angajare si promovare februarie 2015

POLIŢIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI BACĂU organizează la sediul instituţiei, strada 9 Mai, nr. 104, din municipiul Bacău, concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice vacante: 

Biroul Ordine Publica si Evidenta Persoanei:

2 posturi poliţist local, clasa III, grad profesional debutant

Conditii de participare la concurs:

- studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;

- să îndeplinească condiţiile generale, prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999(r2).

2 posturi poliţist local, clasa III, grad profesional asistent

Conditii de participare la concurs:

- studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice - minim 6 luni;

- să îndeplinească condiţiile generale, prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999(r2).

1 post poliţist local, clasa III, grad profesional principal

Conditii de participare la concurs:

- studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice - minim 5 ani;

- să îndeplinească condiţiile generale, prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999(r2).

1 post poliţist local, clasa III, grad profesional superior

Conditii de participare la concurs:

- studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice - minim 9 ani;

- să îndeplinească condiţiile generale, prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999(r2).

1 post poliţist local, clasa I, grad profesional debutant

Conditii de participare la concurs:

-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

-să îndeplinească condiţiile generale, prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999(r2).

Compartimentul Interventii:

1 post poliţist local, clasa I, grad profesional principal

Conditii de participare la concurs:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice - minim 5 ani;

- să îndeplinească condiţiile generale, prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999(r2).

Proba sportivă in data de 19.02.2015, ora 10:00, la Sala de Atletism din municipiul Bacău, proba scrisă in data de 24.02.2014, ora 10:00, iar interviul in data de 27.02.2015.

Conditii specifice pentru ocuparea functiei publice de executie de politist local:

-aviz medical cu menţiunea APT pentru funcţia publică de execuţie de poliţist local, obţinut în urma examenului medical de medicina muncii emis de clinica cu care instituţia noastră are contract de prestări servicii în acest domeniu;

-aviz psihologic obţinut în vederea angajării în care sunt precizate următoarele concluzii: APT PSIHOLOGIC pentru poliţist local/conducător auto/port armă, la data susţinerii concursului;

-avizele sunt necesare la numirea în funcţia publică, candidaţii care nu le obţin nu vor fi numiţi în funcţia publică, condiţii eliminatorii;

-Cazier - nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

-să aibă vârsta maxima de 35 ani, înălţime minim 1,75 m;

-permis conducere categoria B;

-rezistenţă la stres şi efort prelungit;

Compartiment Inspectie Comerciala:

1 post politist local, clasa I, grad profesional debutant

Proba scrisa in data de 24.02.2015, ora 10.00, iar interviul in data de 27.02.2015

Conditii specifice de participare la concurs:

- studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in domeniul stiintelor economice sau administratiei publice;

- să îndeplinească condiţiile generale, prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999(r2).

Compartiment Achizitii Publice:

1 post Expert achizitii publice, clasa I, grad profesional principal

Proba scrisa in data de 24.02.2015, ora 10.00, iar interviul in data de 27.02.2015

Conditii specifice de participare la concurs:

- studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice - minim 5 ani;

- să îndeplinească condiţiile generale, prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999(r2).

2). Concurs de promovare intr-o funcţie publică de conducere vacantă:

1 post sef birou - Birou Disciplina in Construcţii,

1 post sef birou - Birou Inspecţie Comercială si Protecţia Mediului,

Proba scrisă in data de 24.02.2015, ora 10.00, iar interviul in data de 27.02.2015

Condiţiile de participare la concurs:

a) sa fie absolvenţi de masterat sau de studii postuniversitare in domeniul administraţiei publice, management sau in specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

b) sa fie numiţi intr-o functie publică din clasa I;

c) vechime in specialitatea studiilor: minim 2 ani;

d) sa indeplinească condiţiile prevăzute la art. 57 alin. (6) din Legea nr. 188/1999(r2);

e) sa nu aibă in cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată in condiţiile prezentei legi 188/1999- privind Statutul funcţionarilor publici (r2).

Condiţii generale de participare conform art. 54 din Legea 188/1999(r2):

Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

DOSARUL DE CONCURS VA CONŢINE

ÎN MOD OBLIGATORIU URMĂTOARELE ACTE

Formularul de înscriere tip, care se pune la dispoziţie de catre instutiţie, în momentul înscrierii;

Act de identitate (original şi copie);

Certificat de nastere/casatorie (original şi copie);

Diploma de studii şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări (original şi copie);

Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor, dobândite până la data de 31.12.2010 se probează cu carnetul de muncă (copie).Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor dobândite după data de 01.01.2011 se probează cu adeverinţe (original şi copie); eliberate conform formatului standard aprobat prin Ordinul nr. 192/2013 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;

Declaraţia pe proprie răspundere că nu deţine carnet de muncă, (dacă este cazul);

Cazier judiciar în original; (se va specifica "pentru angajare")

Adeverinţa medicală în original, de la medicul de familie în care să se specifice: "nu este în evidenţă cu boli cronice neuropsihice şi alte tratamente".

Fişa de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, după caz, recomandare (copie şi original) de la ultimul loc de muncă;

Declaraţie pe proprie răspundere care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Declaraţia pe proprie răspundere, pentru persoanele care sunt absolvente de studii de scurtă durată sau de lungă durată, că sunt de acord să fie încadraţi pe o funcţie inferioară studiilor absolvite (dacă este cazul);

Livret militar (copie), pentru cei care au stagiul militar satisfacut;

Permis de conducere, categ. B (copie - unde este specificat in cerinte);

Curriculum vitae - model european.

Toate originalele, cu excepţia cazierului, se vor înapoia, după ce se certifică pentru conformitatea cu originalul, iar copia va rămâne la dosar;

Documentele se îndosariază într-un dosar cu şină, în ordinea enumerării de mai sus.

Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Poliţiei Locale Bacau - Compartimentul Resurse Umane.

Termenul de depunere al dosarului de înscriere: 13.02.2015, ora 12.00(inclusiv).

Data afişării rezultatelor selecţiei dosarelor de înscriere:

02.2015 - politist local (Birou Ordine Publica si Compartiment Interventii).

02.2015 - pentru celelalte posturi vacante.

Detalii suplimentare privind dosarul de înscriere, condiţiile specifice de participare şi bibliografia de concurs, se pot obţine de la sediul Politiei Locale a Municipiului Bacau, din Bacau, bld. Unirii, nr. 13, telefon 0234/575978.